ons

Privacyreglement

Privacyverklaring Instituut voor Fysiotherapie Heemstede 

Update: 15-09-2022

 

Het Instituut voor Fysiotherapie Heemstede hecht veel waarde aan uw persoonsgegevens. Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw gegevens.

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. 

Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. Zie ook Rijksoverheid.

 

De WGBO ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen. De WGBO gaat over de relatie tussen de patiënt en de zorgverlener. Een belangrijk begrip in de WGBO is ‘informed consent’. Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de patiënt. De patiënt moet begrijpen waarvoor hij toestemming geeft; hiervoor is het belangrijk goed geïnformeerd te worden . De WGBO geldt voor (para)medische onderzoeken en behandelingen en alle zorg die daarmee samenhangt. De WGBO geldt zodra er een behandelovereenkomst is tussen een zorgverlener en een patiënt. Regel is dat de behandelovereenkomst tot stand komt na de intake.

 

Onze praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (paramedisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

In deze privacyverklaring geven we uitleg over hoe wij omgaan met uw privacygegevens.

Het Instituut voor Fysiotherapie Heemstede houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de AVG. 



De plichten van de praktijk

Het Instituut voor Fysiotherapie Heemstede is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 

 • Uw gegevens worden enkel voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor fysiotherapeutische zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting uitsluitend met uw toestemming.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken zich enkel tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Er worden geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Het Instituut voor Fysiotherapie Heemstede hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens en zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. 
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
 • Alle medewerkers van het Instituut voor Fysiotherapie Heemstede, hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

 

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Persoonsgegevens worden door Het Instituut voor Fysiotherapie Heemstede verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

-Identificatie van patiënten

-Communicatie met patiënten

-Het uitvoeren van werkplek- en gezondheidsonderzoeken

-Het infomeren van en het geven van terugkoppelingen aan patiënten, huisartsen, medisch specialisten en andere zorgverleners

-Het opstellen van rapportages en adviezen aan patiënten, huisartsen, medisch specialisten en andere zorgverleners

-Het vormen en bijhouden van een medisch dossier

-De declaratie en facturering van zorgkosten

-Het bijhouden van adequate agendavoering

-Het versturen van klanttevredenheidsonderzoeken door Qualizorg; patiënten krijgen een vragenlijst per email toegestuurd

-Het meten van (effectiviteit van) behandelresultaten (anonieme data-verzameling)

-Het deelnemen aan regionale en landelijke benchmarking t.b.v. kwaliteitsverbetering middels netwerken, zoals de LDF (landelijke databank fysiotherapie) (anoniem)

-Het uitvoeren van de wettelijk verplichte identiteitscontrole

 

Voor de bovenstaande doeleinden kan Het Instituut voor Fysiotherapie Heemstede de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-Voorletters/ Voornaam

-Achternaam en tussenvoegsel

-Partnernaam

-Geslacht

-Geboortedatum

-Adres

-(Zakelijk) Telefoonnummer

-(Zakelijk) E-mailadres

-BSN-nummer

-ID/ Paspoortnummer

-Huisarts

-Gezondheids- en Medische gegevens

-Verzekeringsgegevens

-Bankrekeningnummer



Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht om kosteloos het eigen dossier (elektronische) in te zien of er een (elektronisch) afschrift van te ontvangen (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens. 
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. 
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht om informatie te krijgen wie u gegevens heeft ingezien (logging).
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit recht houdt in dat u persoonsgegevens mag meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Het recht op dataportabiliteit geldt voor een deel van de gegevens in uw medisch dossier.

 

Zoals eerder al vermeld gaan wij een behandelovereenkomst aan (WGBO), u geeft hiermee toestemming om u te behandelen. Deze toestemming kunt u elk moment weer intrekken. Dit betekent dat wij u dan niet meer kunnen/mogen behandelen. Ook uw toestemming voor mailing en voor het delen van uw gegevens met derden kunt u te allen tijde intrekken.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken bij uw fysiotherapeut of de officemanagers. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Het Instituut voor Fysiotherapie Heemstede hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut  op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische)  geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut.  De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

 

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Klachten

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. De klachtenregeling staat vermeld op onze website.

 

Cameratoezicht

Het Instituut voor Fysiotherapie Heemstede maakt gebruik van camerabewaking (zonder geluid) ter beveiliging van de entree in de centrale hal van het Sorghbosch. De beelden worden maximaal 28 dagen  bewaard en zijn uitsluitend toegankelijk voor de politie.