Privacy reglement

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde wetten een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 

  • Alleen persoonsgegevens en gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het dossier opgeslagen. Dit dossier bestaat zowel uit schriftelijk als digitaal vastgelegd materiaal.
  • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen binnen de praktijk toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Deze toegang is beperkt tot die gegevens die voor de betreffende persoon noodzakelijk zijn voor diens taakvervulling. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
  • In het kader van een goede zorgverlening kan het noodzakelijk zijn om gegevens te verstrekken aan andere hulpverleners die rechtstreeks bij de behandeling betrokken zijn, zoals de verwijzend arts, de huisarts, fysiotherapeut in een andere praktijk c.q. instelling e.d.
  • Als uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
  • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat kenbaar maken aan uw fysiotherapeut.
  • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt. Een uitzondering geldt voor minderjarigen en wilsonbekwamen. In voorkomende gevallen kunnen gegevens verstrekt worden aan hun wettelijk vertegenwoordigers.
  • In overige gevallen worden gegevens pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Een dergelijke toestemming bevat naast de persoonsgegevens (naam, geboortedatum, handtekening) en datering tevens het doel waarvoor en de persoon en organisatie waaraan de gegevens verstrekt dienen te worden.
  • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 10 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen direct bij de behandeling betrokkenen deze gegevens in kunnen zien.
  • U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.